23 września 2014
BazHum

BazHum

bazhum.pl  CC-BY-SA

BazHum to baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza gromadzi metadane bibliograficzne: rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. Twórcą kolekcji jest Muzeum Historii Polski w Warszawie. Celem projektu jest udostępnianie czasopism także w wersji pełnotekstowej – obecnie przygotowanych jest ponad 170 umów o bezpłatne przekazanie czasopism w wersji elektronicznej, a ich liczba stale wzrasta.

Dane zgromadzone przez BazHum mają zastosowanie podczas tworzenia bibliografii do badań i projektów, poszukiwania informacji o ludziach, wydarzeniach historycznych, tworzenia przypisów, kwerendy naukowej, czy uzupełniania katalogów bibliotecznych. (Zobacz plakat BazHum)

Oprócz użytkowników serwisu, także redakcje i wydawcy czerpią korzyści z przekazywania swoich zasobów – zwiększa się poczytność danego tytułu, powstaje szczegółowy opis bibliograficzny. Koszty opracowania technicznego i prawnego, oraz digitalizacji ponosi BazHum. Ponadto, BazHum znajduje się na liście baz referencyjnych, uwzględnianych przy ocenie i ewaluacji czasopism, stanowiących jedno z kryteriów przyznawania punktacji.

Autorzy BazHum promują wolne licencje, pozwalające na szeroki obrót i wykorzystanie treści czasopism naukowych – zasoby BazHum udostępnione są zatem na licencji CC-BY-SA. Ponadto, oprogramowanie bazhum.pl jest dostępne na licencji GNU General Public License, a cała baza na Open Data Commons Open Database License (ODbL).

Mimo niewielu problemów prawnych związanych z udostępnianiem metadanych (danych bibliograficznych), twórcy BazHum napotykają na drobne trudności techniczne z procesami digitalizacyjnymi, łączeniu plików PDF z metadanymi, zwłaszcza w przypadku czasopism, zawierających dużą ilość artykułów.

Wątpliwości dotyczące wykorzystywania licencji CC pojawiają się przy otwieraniu dostępu do pełnotekstowych wersji czasopism. Okazuje się, że wydawcy i redaktorzy często obawiają  się nieuczciwych praktyk innych podmiotów korzystających z otwartych zasobów. Zgłaszane są obawy przed ułatwieniem dokonywania plagiatów (powierzchownej zmiany treści artykułu bez oznaczenia źródła), zarabianiem na dziełach udostępnionych na licencjach niekomercyjnych, czy prezentowaniem dzieł zależnych w sposób wypaczający pierwotny kontekst. Redakcje często nie chcą otwierać zasobów z powodu niepewności co do reakcji autorów artykułów. Obawy wiążą się z możliwością wytoczenia redakcji procesu, zaprzestania publikacji w danym tytule, lub nagłośnienia sprawy i przedstawienia redakcji w złym świetle.

Zobacz też

2 września 2013
Przegląd linków CC #99

1. Nowy rok szkolny to oczywiście okazja do powrotu do tematu podręczników, a zwłaszcza tych darmowych i otwartych, które powstają w ramach programu Cyfrowa Szkoła, o czym pisze Justyna Zahorska z biznes.onet.pl.

2. Na Uniwersytecie Californi Los Angeles (UCLA) powstał film dokumentalny o wolnej kulturze. Znajdziecie w nim wywiady z prof. Lawrencem Lessigiem, Vincentem Moon’em i Richardem Stallmanem.

Recoding Innovation: Free Software – Free Culture from UCLA REMAP on Vimeo.

3. Emanuel Kulczycki na swoim blogu pisze o tym jak znaleźć legalne zdjęcia do prezentacji i tekstów, oczywiście dzięki wyszukiwarkom materiałów na Creative Commons.

4. Popularny otwarty program do nauki programowania Scratch doczekał się wersji 2.0. Tymczasem w Polsce kilka dni temu odbyła się premiera raportu o nauce programowania w szkołach, który towarzyszy programowi „Mistrzowie Kodowania” realizowanego przez firmę Samsung, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.
programowanie raport
5. Miasto Buenos Aires zdecydowało się na używanie do publikowania treści przez siebie produkowanych (map, materiałów prasowych, zdjęć, stron WWW) na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.

6. O tym jak biznes konstruktywnie postrzega Otwarte Zasoby Edukacyjne jako szansę na rozwój usług (wyszukiwanie wg. niego jest i będzie za trudne więc potrzeba narzędzi dla nauczycieli i szkół) dla edukacji pisze Steve Nordvark na łamach EdNET.

 

Zobacz też

22 czerwca 2011
Wystartowało repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego – ICM UW uruchomiło nowe repozytorium: Centrum Otwartej Nauki, w którym będą udostępniane na wolnej licencji różnego rodzaju materiały naukowe. W CEON-ie pojawią się takie zasoby jak artykuły (niepublikowane i nierecenzowane – preprinty oraz artykuły które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.

CEON to pierwsze w Polsce naukowe repozytorium otwarte dla naukowców ze wszystkich instytucji naukowych i badawczych w Polsce. Centrum gwarantuje również w pełni otwarty dostęp do bazy materiałów. Naukowcy, którzy chcą dzielić się swoją pracą w otwarty sposób, mogą udostępnić materiały na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL.

Przeglądanie i pobieranie materiałów jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Dodatkowe funkcje takie jak kolekcje, powiadomienia o aktualizacjach wymagają rejestracji. Podobnie przechowywanie i udostępnianie materiałów. Naukowcy, którzy chcą dzielić się swoją pracą w otwarty sposób, mogą udostępnić materiały na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL.

Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu materiały będą łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z ICM UW.

Zobacz też

7 kwietnia 2011
Pulowerek.pl – inny portal dla bibliotekarzy

Pulowerek.pl – inny portal dla bibliotekarzy

Pulowerek to strona dla bibliotekarzy, bibliotekarek i wszystkich pasjonatów bibliotekarstwa

pulowerek.pl

Licencja: Uznanie Autorstwa – Na Warunkach Niekomercyjnych -Na Tych Samych Warunkach

Stro­na adresowana jest do biblio­te­ka­rzy, stu­den­tów biblio­te­ko­znaw­stwa oraz infor­ma­cji nauko­wej, a także księ­ga­rzy oraz wszyst­kich pasjo­na­tów tema­tyki oko­ło­bi­blio­tecz­nej i książkowej. Istnieje od połowy 2009 roku. Pod hasłem „inny portal dla bibliotekarzy” kryje się pomysł na publikowanie nie tylko najważniejszych newsów z branży, lecz również informacji ciekawych, zabawnych i często z dużą dozą dystansu do zawodu bibliotekarskiego.

Dlaczego Creative Commons?
Jak możemy przeczytać na stronie serwisu: „Pulo­we­rek działa na rzecz “ubo­ga­ca­nia” Wol­nej Kul­tury. Utwory w ser­wi­sie Pulowerek.pl dostępne są na licen­cji Cre­ative Commons: Jed­no­cze­śnie sami też sta­ramy się korzy­stać z dobro­dziejstw wol­nej kul­tury. Grze­biąc w śmiet­niku cywi­li­za­cji jakim jest Inter­net, zda­rza się jed­nak nie­świa­do­mie tra­fić na mate­riały objęte pra­wem autor­skim. Jeśli znaj­dzie­cie w naszym por­talu jakieś nad­uży­cia pro­simy o kontakt.”

Zobacz też