19 kwietnia 2011
Mapa Kultury

Mapa Kultury

Mapa Kultury – tworzona przez użytkowników interaktywna mapa miejsc i wydarzeń kulturalnych w Polsce

mapakultury.pl

Licencja: CC-BY-SA-3.0

„Portal www.mapakultury.pl to interaktywna mapa Polski, tworzona z wizytówek ciekawych miejsc, interesujących opowieści i ludzi wartych pamięci.” Portal jest projektem Narodowego Centrum Kultury, ale sama mapa tworzona jest przez jej użytkowników. Na Mapie można m.in. opisać swoje ulubione „kulturalne” miejsca, historię, wydarzenia. Można też po prostu dowiedzieć się więcej o wybranym regionie poznając to co dodali inni użytkownicy. Wszystkie wpisy mogą być komentowane i oceniane przez innych użytkowników. Interaktywny zasób portalu ma być źródłem informacji i miejscem dyskusji o „małej historii” Polski. Mapa Kultury wspiera również użycie edukacyjne portalu np. do tworzenia projektów szkolnych.

Dlaczego Creative Commons?

Wszystkie treści publikowane przez użytkowników  na Mapie Kultury obejmowane są licencją Creative Commons  Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Dzięki temu wszystkie materiały mają być dostępne dla innych użytkowników np. w działalności edukacyjnej.

Zobacz też

7 kwietnia 2011
Radio Wolne Media

Radio Wolne Media

Radio Wolne Media to pierwsze polskie radio interaktywne nadające audycje i muzykę na licencjach Creative Commons

radio.wolnemedia.net/

Licencja: C-BY-3.0, CC.BY-ND-2.5, CC-BY-NC-ND-3.0, CC-BY-NC-3.0, CC-BY-NC-SA-3.0, CC-SA-2.0CC-BY-SA-3.0

Radio wystartowało 11.04.2009 nadając strumieniowo, a  08.03.2010 przeobraziło się w pierwsze polskie radio interaktywne. Cały portal „Wolne Media” powstał 1 kwietnia 2007 r. „Wolne Media” są wg. twórców „niekomercyjną alternatywą dla mediów masowej manipulacji i dezinformacji. Redagowane są przez zapaleńców, którzy nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia”. Radio jak i portal Wolne Media stawia sobie za zadanie poruszanie tematów unikanych przez masowe media oraz umożliwienie różnym grupom społecznym zabieranie głosu.

Radio nadaje 4 kanały, z czego jeden przeznaczony do wykorzystania komercyjnego. Program 2 Radia Wolne Media jest ofertą dla firm, które nie chcę płacić tantiem organizacjom zarządzającym prawami autorskimi. Muzykę z Programu 2 można odtwarzać publicznie w salonach, sklepach, barach, restauracjach i innych punktach świadczących usługi komercyjne. W programie 2, nadawana jest muzyka wyłącznie na licencjach zezwalających na wykorzystanie komercyjne.

Dlaczego Creative Commons?

„Nadajemy audycje i najlepszą muzykę na licencjach Creative Commons, którą wolno za darmo publicznie odtwarzać, bo taka była wola ich twórców.” Radio gra utwory za osobistą zgodą autorów, którzy nie podpisali umów z Zaiksem, Zpavem i Stoartem oraz dostępne na wszystkich licencjach Creative Commons.

Zobacz też

7 kwietnia 2011
Pulowerek.pl – inny portal dla bibliotekarzy

Pulowerek.pl – inny portal dla bibliotekarzy

Pulowerek to strona dla bibliotekarzy, bibliotekarek i wszystkich pasjonatów bibliotekarstwa

pulowerek.pl

Licencja: Uznanie Autorstwa – Na Warunkach Niekomercyjnych -Na Tych Samych Warunkach

Stro­na adresowana jest do biblio­te­ka­rzy, stu­den­tów biblio­te­ko­znaw­stwa oraz infor­ma­cji nauko­wej, a także księ­ga­rzy oraz wszyst­kich pasjo­na­tów tema­tyki oko­ło­bi­blio­tecz­nej i książkowej. Istnieje od połowy 2009 roku. Pod hasłem „inny portal dla bibliotekarzy” kryje się pomysł na publikowanie nie tylko najważniejszych newsów z branży, lecz również informacji ciekawych, zabawnych i często z dużą dozą dystansu do zawodu bibliotekarskiego.

Dlaczego Creative Commons?
Jak możemy przeczytać na stronie serwisu: „Pulo­we­rek działa na rzecz “ubo­ga­ca­nia” Wol­nej Kul­tury. Utwory w ser­wi­sie Pulowerek.pl dostępne są na licen­cji Cre­ative Commons: Jed­no­cze­śnie sami też sta­ramy się korzy­stać z dobro­dziejstw wol­nej kul­tury. Grze­biąc w śmiet­niku cywi­li­za­cji jakim jest Inter­net, zda­rza się jed­nak nie­świa­do­mie tra­fić na mate­riały objęte pra­wem autor­skim. Jeśli znaj­dzie­cie w naszym por­talu jakieś nad­uży­cia pro­simy o kontakt.”

Zobacz też