7 kwietnia 2011
Pulowerek.pl – inny portal dla bibliotekarzy

Pulowerek.pl – inny portal dla bibliotekarzy

Pulowerek to strona dla bibliotekarzy, bibliotekarek i wszystkich pasjonatów bibliotekarstwa

pulowerek.pl

Licencja: Uznanie Autorstwa – Na Warunkach Niekomercyjnych -Na Tych Samych Warunkach

Stro­na adresowana jest do biblio­te­ka­rzy, stu­den­tów biblio­te­ko­znaw­stwa oraz infor­ma­cji nauko­wej, a także księ­ga­rzy oraz wszyst­kich pasjo­na­tów tema­tyki oko­ło­bi­blio­tecz­nej i książkowej. Istnieje od połowy 2009 roku. Pod hasłem „inny portal dla bibliotekarzy” kryje się pomysł na publikowanie nie tylko najważniejszych newsów z branży, lecz również informacji ciekawych, zabawnych i często z dużą dozą dystansu do zawodu bibliotekarskiego.

Dlaczego Creative Commons?
Jak możemy przeczytać na stronie serwisu: „Pulo­we­rek działa na rzecz “ubo­ga­ca­nia” Wol­nej Kul­tury. Utwory w ser­wi­sie Pulowerek.pl dostępne są na licen­cji Cre­ative Commons: Jed­no­cze­śnie sami też sta­ramy się korzy­stać z dobro­dziejstw wol­nej kul­tury. Grze­biąc w śmiet­niku cywi­li­za­cji jakim jest Inter­net, zda­rza się jed­nak nie­świa­do­mie tra­fić na mate­riały objęte pra­wem autor­skim. Jeśli znaj­dzie­cie w naszym por­talu jakieś nad­uży­cia pro­simy o kontakt.”

Zobacz też