2 lutego 2012
Cyfrowa Szkoła – Stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji

Wczoraj (1.02.2012) zakończyły się konsultacje społeczne ogłoszone przez MEN 20 stycznia 2012 r. w związku z programem rządowym Cyfrowa Szkoła. Koalicja Otwartej Edukacji (której Centrum Cyfrowe jest członkiem) przygotowała wspólnie stanowisko wobec projektu programu, w którym czytamy:

Jako Koalicja zgadzamy się z przedstawionym w projekcie programu „Cyfrowa Szkoła” całościowym podejściem do cyfryzacji polskich szkół. Jednak w przedłożonych do konsultacji dokumentach dostrzegamy braki i problemy, które mogą utrudnić realizację programu lub osłabić jego efekty. W naszej opinii dokumenty te nie wdrażają w pełni zasady otwartości, która w trakcie prac nad programem „Cyfrowa szkoła” została przyjęta jako zasada podstawowa.

KOED zwraca uwagę na 5 głównych obszarów łączących się z kształtem Cyfrowej Szkoły:

1) Otwarte zasady licencjonowania zasobów

Wszelkie zasoby edukacyjne tworzone w ramach programu powinny mieć charakter otwarty, przez co rozumiemy ich dostępność na jednej z wolnych licencji, zapewniających możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.Rekomendujemy w szczególności, w przypadku treści licencję Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0, a w przypadku oprogramowania, tworzone materiały winny być udostępniane na licencji z rodziny GPL v.2. Zasada pełnej otwartości powinna obowiązywać w odniesieniu do wszelkich zasobów edukacyjnych, których powstanie będzie finansowane z programu „Cyfrowa szkoła” oraz wymienionego jako część projektu programu systemowego „Scholaris”, a także w odniesieniu do e-podręczników.

2) Technologiczna dostępność zasobów
Należy wymagać od twórców zasobów edukacyjnych tworzenia ich w formatach zgodnych z otwartymi standardami, co przekłada się na zwiększenie dostępności, a w dalszej perspektywie na zwiększenie konkurencyjności tych rozwiązań. Należy również zagwarantować faktyczną dostępność wszelkich zasobów i/lub kodu, poprzez udostępnienie ich na platformie Scholaris lub analogicznym repozytorium.

3) Dostępność materiałów i technologii dla osób niepełnosprawnych
W celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, materiały i technologie używane w ramach programu Cyfrowa Szkoła, winny spełniać wymagania WCAG2.0 na poziomie AA.

4) Rola i sposób modernizacji portalu Scholaris
niezbędna jest modernizacja nie tylko samego oprogramowania, ale również regulaminu portalu Scholaris. Zmodernizowany portal Scholaris winien też udostępniać API do przeszukiwania, zarządzania, pobierania i korzystania z udostępnianych w nim materiałów, umożliwiające maszynowy dostęp do tychże.

5) Funkcjonalność szkoły cyfrowej
sprzęt komputerowy w szkołach powinien mieć preinstalowane równolegle co najmniej dwa systemy operacyjne, w tym przynajmniej jeden oparty na wolnym i otwartym oprogramowaniu. Takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększania kompetencji technicznych uczniów, a w dalszej perspektywie do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

Pełny tekst stanowiska dostępny w PDFODT.

Zobacz też