23 lipca 2009
Wersje 3.0 licencji są już dostępne

Zespół Creative Commons Polska zakończył aktualizację polskich licencji do wersji 3.0. To najbardziej aktualna wersja licencji – na niej są obecnie udostępniane wzorcowe licencje typu „Unported”.

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych do licencji są postanowienia dotyczące kompatybilności różnych wolnych licencji, zapewniające ich interoperacyjność – a więc możliwość łączenia treści na licencjach Creative Commons z innymi wolnymi licencjami. W chwili obecnej postanowienia te dotyczą licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Dzięki nim, możliwe stało się m.in. wprowadzenie licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach jako licencji stosowanej w projektach Wikipedia – jako równoległej do stosowanej uprzednio licencji GNU Free Documentation License. Dzięki nowym zapisom obydwie licencje stosowane dla treści Wikipedii są ze sobą kompatybilne.

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie postanowień dotyczących zbiorowego zarządzania oraz innych instytucji prawnych utrudniających korzystanie z wolnych licencji. Postanowienia te mają na celu m.in. uregulowanie sposobu wykonywania przymusowego pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania oraz poboru niezbywalnych wynagrodzeń.

Postanowienia licencji 3.0 regulują również w sposób bardziej wyraźny kwestię korzystania z renomy Twórcy i Licencjodawcy. Korzystanie przez Licencjobiorcę z utworu w sposób sugerujący istnienie powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony tych podmiotów wymaga wyraźnego i odrębnego porozumienia.

Wreszcie do polskich wersji licencji wprowadzono szereg zmian precyzujących zapisy licencyjne.

Wszystkie licencje są dostępne na stronie poświęconej jurysdykcji polskiej w głównym serwisie Creative Commons. Szczegółowe informacje o zmianach wprowadzonych w wersji 3.0 do licencji można znaleźć na blogu oraz na wiki centrali Creative Commons (w języku angielskim).

Chciałbym podziękować Krzysztofowi Siewiczowi, naszemu koordynatorowi prawnemu, za przygotowanie nowej wersji licencji. Bardzo przydatne były również uwagi zgłoszone przez prelgentów i uczestników zeszłorocznej konferencji „Czy wolna kultura jest legalna? Licencje Creative Commons w polskim prawie autorskim”. Podziękowania należą się również wolontariuszom z polskiej społeczności Creative Commons (m.in. Jackwoi Zimmer-Czekaji, Ryszardowi Frelkowi, Romanowi Kubiakowi, Pawłowi Dąbrowskiemu, Maciejowi Lewandowskiemu), którzy pomagali w aktualizowaniu, redagowaniu i korekcie licencji, oraz naszym współpracownikom z centrali Creative Commons oraz biura Creative Commons International w Berlinie.

Zobacz też