20 stycznia 2013
Wolne licencje i prawa autorskie w PO KL – oficjalny poradnik

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało dziś w sieci oficjalny poradnik w postaci pytań i odpowiedzi dotyczący praw autorskich w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Jest to zarazem pierwsze stanowisko zalecające stosowanie wolnych licencji Creative Commons do udostępniania utworów oraz porad jak najlepiej regulować je na poziomie umów. To  bardzo ważny dokument z perspektywy dotychczasowych interpretacji regulaminów PO KL przez różne projekty, zwłaszcza takie w ramach których powstają zasoby edukacyjne.

Dokument stanowi „ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, dot. problematyki związanej z prawami autorskimi”. Możemy znaleźć w nim odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: Jak uregulowane powinny być kwestie licencji Creative Commons w umowie o przeniesienie praw autorskich? W odpowiedzi znajdziemy nie tylko potwierdzenie tego, że można udzielać licencji Creative Commons, ale również ważne uzasadnienie:

IZ PO KL (Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyp. red.)  zleciła przygotowanie opinii prawnej opracowanej przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego Janusza Bartę i Ryszarda Markiewicza. Autorzy opinii stwierdzają, że ich zdaniem licencja CC (w wersji 2.5 Uznanie autorstwa 2.5 Polska) jest zgodna z przepisami polskiego prawa autorskiego i – pozwalając na szerokie udostępnienie utworów publiczności dzięki zastosowaniu technologii cyfrowych – stanowi alternatywę dla jednostronnych czynności prawnych. Kwestię licencji CC reguluje też pismo MRR (DZF-I-82208(1)-19-PSz/12) skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które w swojej treści stanowi m.in., iż zezwala się na kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu oraz opracowanie na jego podstawie utworów zależnych pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.

Kluczowym pytaniem i odpowiedzią dla większości instytucji realizujących projekty oraz tych, które chciałby wykorzystywać zasoby tworzone w ramach PO KL jest pytanie o sposób udostępniania (pyt. 45 Na jakich zasadach odbywać się powinno rozpowszechnianie utworów – czy IP/IW powinna zawierać odrębną umowę z każdym z podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem utworu?). Utwory do których instytucja pośrednicząca lub wdrażająca pozyska prawa autorskie majątkowe może udostępniać je na na podstawie jednostronnych czynności prawnych (umów licencyjnych zawieranych z konkretnym podmiotem występujących o ich udostępnienie) albo na podstawie wolnych licencji prawnoautorskich pozwalających na szerokie udostępnienie utworów publiczności dzięki zastosowaniu technologii cyfrowych.

Warto dodać, że poradnik powołuje się nie tylko na ekspertyzę prof. Barty i Markiewicza uznającą licencje Creative Commons za zgodne z polskim prawem, ale również jako przykład podobnego rozwiązania podaje program EQUAL. W ramach którego wolne licencje były już stosowane do udostępniania zasobów.

W poradniku znajdziecie również więcej szczegółowych informacji i zaleceń np. dotyczących sposobu i zakresu umów z twórcami, regulowania sytuacji w których finansowanie PO KL jest częściowe itp. Poradnik (w formacie PDF) napisany jest precyzyjnym językiem i jego lektura powinna pomóc uniknąć wielu problemów prawnych, a z pewnością ułatwi publikowanie rezultatów projektów na wolnych licencjach. Polecamy!

Tekst pierwotnie pojawił się w serwisie Co Nas Uwiera.

Zobacz też