3 grudnia 2008
Koalicja Otwartej Edukacji

Dnia 27 listopada 2008 roku w Warszawie w Bibliotece Narodowej podpisane zostało porozumienie, na mocy którego powstała Koalicja Otwartej Edukacji. Jest to otwarte porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury, którego założycielami są:

1. Fundacja Nowoczesna Polska
2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
3. Stowarzyszenie Wikimedia Polska
4. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Cele i zadania Koalicji zostały określone – w duchu Kapsztadzkiej Deklaracji Otwartej Edukacji i Deklaracji Berlińskiej – jako budowanie, promocja i lobbing na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu; wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji; wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dzieł pochodnych.

Koalicja chce te cele realizować przez współpracę, wspólną reprezentację w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych wobec organów administracji publicznej oraz sektora gospodarczego, organizacji pozarządowych i mediów; wspieranie, promowanie i patronowanie przedsięwzięciom promującym budowę otwartych zasobów edukacyjnych i naukowych; aktywizację obywateli na rzecz budowania otwartych zasobów edukacyjnych; udział w konsultacjach społecznych i formułowanie wspólnego stanowiska w sprawach istotnych dla edukacji, nauki i kultury; współpracę międzynarodową poszerzającą pola działań krajowych.

Przystąpienie do Koalicji Otwartej Edukacji jest otwarte dla wszystkich organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury, popierających cele jej działania. Zaangażowanie w prace Koalicji oparte jest na pracy społecznej. Decyzje, stanowiska, inicjatywy Koalicji przyjmowane będą na zasadzie partnerstwa, poszanowania odrębności i interesów poszczególnych uczestników Koalicji. Sygnatariusze zobowiązali się do współdziałania oraz wykorzystania całego swojego doświadczenia i umiejętności oraz potencjału technicznego i finansowego dla realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Więcej informacji znajduje się na stronie koalicji.

Zobacz też